SNWS · Loader

Polityka Prywatności

obowiązująca od dnia ….. września 2021 roku

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Niagara-System Drążkowski & Szulc s.c., z siedzibą w Nowych Dąbiach 858 (89-210 Łabiszyn), posiadającej numer NIP 5621814003: 1) Michał Szulc, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M-Safe” Michał Szulc, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Orawska 20c/1, 85-353 Bydgoszcz, posiadający numer NIP 9671098344, REGON 341303653 oraz 2) Kacper Drążkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Kacper Drążkowski z siedzibą w Nowych Dąbiach 858 (89-210) Łabiszyn, posiadający numer NIP 9532369615, REGON 340065565.

2. Przeznaczenie niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej pod adresem www https://niagara-system.eu, formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem strony internetowej przez Administratora danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe

Dane osobowe są informacjami, które umożliwiają zidentyfikować daną osobę fizyczną. Dane osobowe mogą dotyczyć bezpośrednio i wprost danej osoby (np. imię i nazwisko, PESEL, czy adres e-mail składający się z imienia i nazwiska), ale także takie dane, które nie opisują danej osoby bezpośrednio, np. miejsce zamieszkania czy zatrudnienia.

4. Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

W zakresie związanym z korzystaniem ze strony www niagara-system.eu Administrator przetwarza dane, które przekazują mu jego klienci oraz kontrahenci w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora lub związanych ze współpracą. Do danych, które przetwarza Administrator należą:

1) imię i nazwisko,

2) adres e-mail,

3) telefon,

4) nazwa zakładu pracy.

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu Administrator przetwarza moje dane?

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o właściwą i zgodną z przepisami prawa podstawie prawnej.

Dane osobowe, które przekazujesz Administratorowi są przetwarzane w różnych celach:

1) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie nie stanowiące zapytania o ofertę handlową,

2) w celu przygotowania oferty handlowej na produkty i usługi oferowane przez Administratora,

3) w celu przygotowania oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy, przygotowania prezentacji produktów i usług Administratora w siedzibie klienta, a następnie dla celów realizacji tej umowy,

4) dla celów związanych z przygotowaniem i wysłaniem informacji handlowej lub marketingowej (newsletterów).

Podanie danych osobowych odbywa się poprzez umieszczenie ich w odpowiednich polach formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie do Administratora wiadomości e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przekazanie niekompletnych danych może uniemożliwić realizację korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

Wysyłając do nas maila lub korzystając z formularza kontaktowego, udostępniasz nam swoje dane na podstawie wyrażonej zgody. Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym. 

Możesz także wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przesyłanie przez nas wiadomości o charakterze marketingowym. W tym zakresie, przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym klientem.

Jeżeli jesteś naszym Klientem, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a zatem podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. Komu są przekazywane moje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe klientów Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np.: operatorzy poczty, biura rachunkowe, dostawcy usług informatycznych, lub podwykonawcy naszych usług. Jeżeli jesteś klientem spoza Polski, Twoje dane możemy przekazać naszym dystrybutorom, którzy będą realizować Twoje zamówienie.

Administrator może być także zobowiązany do udostępnienia danych osobowych klientów na żądanie uprawnionych podmiotów, np. sądów lub organów ścigania. W takim przypadku udostępnienie Twoich danych nastąpi tylko wtedy, gdy organy zwrócą się do Administratora z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną żądania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej ani poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może przekazać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawa, a przekazanie danych następuje na żądanie uprawnionych do tego organów.

7. Jak długo przechowywane są moje dane?

Administrator ogranicza do niezbędnego minimum zakres przetwarzanych danych, jak też czas ich przetwarzania. Administrator systematycznie dokonuje przeglądu posiadanych zbiorów danych, usuwając zbędne dane, których czas przydatności minął.

Najkrócej przetwarzane są dane wykorzystywane do celów marketingowych. Przetwarzania takich danych Administrator zaprzestaje niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Administrator może przetwarzać dane osobowe przez dłuższy czas, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będzie posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator może przetwarzać dane osobowe przez jeszcze kolejne lata, jeżeli czyni to z uwagi na swój interes związany z obroną przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi (np. odszkodowawczymi), w takim przypadku okres przetwarzania danych osobowych zależny jest od okresu przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie, wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8. Jakie mam prawa w związku z udostępnionymi danymi?

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, zawsze przysługuje Ci prawo do:

1) żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,

2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

3) ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 17 RODO,

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,

5) przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku Administrator niezwłocznie usunie Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący Administratorowi ich dalsze przetwarzanie lub przetwarzanie nie odbywa się na innej, niż zgoda podstawie prawnej.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób Administrator naruszył Twoje prawa lub nie zapewnił bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez Administratora żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, tzn. odbywający się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby w oparciu o Twoje dane, jednakże korzystamy z narzędzi dostarczanych przez Google (np. Google Analytics), które podlegają odrębnym politykom prywatności. W takim przypadku Administrator nie przetwarza Twoich danych, uzyskuje jedynie dostęp do anonimowych statystyk dotyczących korzystania z serwisu www.

10. Czy moje dane osobowe są u was bezpieczne?

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, zapewniający dostęp do danych wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 

Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane. Administrator podejmuje wszelkie działania, by jego podwykonawcy, kontrahenci oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem gwarantowały odpowiednią ochronę danych osobowych w każdym przypadku przed ich przekazaniem.

Ponadto, Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Administrator nie świadczy usług ani nie prowadzi sprzedaży towarów osobom niepełnoletnim. Strona www Administratora nie monitoruje i  nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o działalności Administratora (np. newsletterów).

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej Administrator będzie wymagać w każdym przypadku, gdy uzyska wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu art. 8 RODO, tzn. nie ma ukończonych 16 lat.

12. Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Z Administratorem możesz się skontaktować przykładowo:

1) za pośrednictwem adresu e-mail: info@niagara-system.eu,

2) za pośrednictwem numeru telefonu: +48 562 181 40 03,

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Niagara-System Drążkowski & Szulc s.c., Nowe Dąbie 858, 89-210 Łabiszyn.

13. Pliki cookies

Administrator nie zbiera automatycznie żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Jednakże zbierane są inne dane, zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Administrator wykorzystuje w tym celu narzędzia Google Analytics.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. 

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www (przeglądarki internetowe). Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć funkcjonalność strony internetowej.

Pliki cookies zbierają informacje o użytkownikach w następujących celach:

1. wyświetlania użytkownikom reklam w Internecie, które są dopasowane do ich preferencji i zainteresowań, oraz powiązanych z ostatnimi zakupami dokonanymi w Internecie.

2. w celach analitycznych i statystycznych,

3. w celu ustalenia lokalizacji urządzenia końcowego i dostosowania zawartości strony www do lokalizacji.

Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika. Na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń końcowych i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Administrator nie wyświetla bezpośrednio żadnych reklam swoich usług w Internecie. Za dostawę reklam dopasowanych do preferencji użytkowników odpowiada Google Inc.

Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich strona www Administratora.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

14. Postanowienia końcowe

O każdej zmianie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie informował poprzez uczynienie odpowiedniej wzmianki w jej treści.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowej informacji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@niagara-system.eu.